Vedtekter for Gjerdrum historielag

Vedtatt på årsmøtet 15. april 2010.

§ 1 Formål
Gjerdrum Historielag har som formål å virke i Gjerdrum Herred, og står tilsluttet Romerike Historielag.
Laget vil arbeide for:

  • å fremme interessen for bygdas gamle kultur og historie
  • å utvide kjennskap til levesett og arbeidsvilkår i tidligere tider
  • å verne kulturminner
  • å fremme interesse for slektsgransking
  • å fremme lokal tilhørighet og kulturell forankring

§ 2 Medlemskap
Alle interesserte kan bli medlem av Gjerdrum Historielag ved å melde seg inn og betale kontingent. Enhver som er medlem av Gjerdrum Historielag er også medlem av Romerike Historielag

§ 3 Kontingent
Kontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 4 Styret
Styret skal ha 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder velges av årsmøtet. For øvrig konstituerer styret seg sjøl. Leder velges for 1 år, og de øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Revisor velges for 1 år. Styret kan treffe gyldige vedtak når leder og minst 2 av medlemmene er tilstede.
Leder kan innby andre til styremøter for drøfting av spesielle saker.

§ 5 Årsmøtet
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Innkalling og saksliste må være utsendt 14 dager før årsmøtet. På årsmøtet legger styret fram revidert regnskap, årsmelding, samt et diskusjonsopplegg for en aktivitetsplan for året som kommer. Årsmøtet velger også valgkomité, og utsendinger til årsmøtet i Romerike Historielag.

Saker som medlemmene ønsker ført opp på dagsorden og innkallingen, må være styret i hende minst 1 måned før møtet.
Alle ordinære saker avgjøres ved simpelt flertall.
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig.

§ 6 Vedtektsendringer
Endring av vedtektene kan bare tas opp på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslista. Vedtak om endring må minst oppnå 2/3 flertall av de frammøtte på årsmøtet for å være gyldig. Forslag om endring av vedtektene må være styret i hende minst 2 måneder før årsmøtet.

§ 7 Oppløsning
Forslag om oppløsning av Gjerdrum Historielag kan bare behandles på ordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslista. Vedtak om oppløsning krever minst ¾ flertall. Med vanlig flertall avgjør så årsmøtet hvordan lagets midler skal disponeres.